Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Ground Nut

 

ေျမပဲ

ေျမပဲအမည္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေခၚေဝၚေၾကာင္းသိရပါသည္။

(က)
သီးႏွံအမည္
-    ေျမပဲ
(ခ) အဂၤလိပ္အမည္
-    GROUND NUT, PEANUT, MONKEY-NUT, EARTH-NUT
(ဂ) ရုကၡေဗဒအမည္ 
-    ARACHIS  HYPOGEA  L.
မ်ဳိးရင္း -    LEGUMINOCEAE


ပဲ၏ပုံသ႑ာန္၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္အဆင္း

ေျမပဲပင္သည္ ပဲမ်ဳိးသီးႏွံတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ အပင္မွာ ပင္နိမ့္တစ္ႏွစ္ခံပင္သာျဖစ္သည္။ ပင္စည္ သည္ ေထာင္မတ္လ်က္ ပင္စည္ပတ္လည္မွ အကုိင္းအခက္တုိ႔သည္ ျဖာထြက္သည္။ အရြက္မွာ ဌက္ေမႊး ပုံရြက္ေပါင္းျဖစ္၍ ရြက္မႊာႏွစ္စုံပါသည္။ ေျမပဲပင္မ်ား၏ အပင္ႀကီးထြားမွဳ အကုိင္းအခက္မ်ား ထြက္ေပၚ ပုံေပၚမူတည္၍ ပင္ေထာင္မ်ဳိးႏွင့္ ပင္ျပန္႕မ်ဳိးဟူ၍ခြဲျခားၾကသည္။ ပင္ေထာင္မ်ဳိးတြင္ ပင္စည္ႏွင့္ ေဘးကုိင္းမ်ားသည္ အထက္သုိ႕ေထာင္မတ္လ်က္ ႀကီးထြားၾကျပီး၊ ပင္ျပန္႕မ်ဳိးတြင္ ပင္စည္သာ ေထာင္မတ္၍ ေဘးကုိင္းမ်ားမွာ ေျမမ်က္ႏွာျပင္တစ္ေလွ်ာက္ တြားသြား၍ ႀကီးထြားၾကသည္။ ပင္ေထာင္၏ အရြက္ေရာင္သည္ အစိမ္းေဖ်ာ့အေရာင္ျဖစ္ျပီး၊ ပင္ျပန္႕ရြက္သည္ အစိမ္းရင့္ေရာင္ျဖစ္သည္။


အသီး၏ပုံသ႑ာန္ႏွင့္အရြယ္အစား

ေျမပဲသီး သုိ႕မဟုတ္ ေျမပဲေတာင့္သည္ ေျမပဲပင္၏ စြယ္ေခၚ ဖုိမ႐ုိးတန္ ေျမႀကီးထဲသုိ႔ တုိးဝင္ ျပီးေနာက္ အေစ့အိမ္သည္ ေျမပဲေတာင့္ (အသီး) အျဖစ္သုိ႔ ႀကီးထြားလာသည္။ ေျမပဲေတာင့္ တစ္ေတာင့္ အတြင္း အေစ့ (၁) ေစ့မွ (၆) ေစ့အထိ ပါႏုိင္သည္။ အမ်ားအားျဖင့္ (၁) ေစ့မွ (၃) ေစ့ပါသည္။ ပင္ေထာင္ေျမပဲတြင္ အသီးသည္ အပင္ေျခ၌ စုပုံ၍သီးျပီး၊ ပင္ျပန္႔တြင္ကုိင္းမ်ား တေလွ်ာက္ ေျမႏွင့္ ထိေသာေနရာမ်ားတြင္သီးသည္။ ပင္ေထာင္တြင္ အေတာင့္သည္ပါး၍ ေပ်ာ့ျပီး၊ ပင္ျပန္႔တြင္ ထူ၍ မာသည္။ ပင္ေထာင္က အေစ့အဆံပုိျပည့္ဝသည္။


ေျမပဲဆံတြင္ပါဝင္ေသာ အဟာရဓါတ္မ်ား

ေျမပဲဆံ၊ ေျမပဲေစ့တြင္ ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ား ဓါတ္ခြဲစမ္းသပ္ရာ၌ ေအာက္ပါအတုိင္း ေတြ႕ရွိရေၾကာင္း၊ ကုန္သြယ္လယ္ယာရိတ္သိမ္းခ်ိန္လြန္နည္းပညာစာေစာင္ (အတြဲ-၂ ၊ အမွတ္ ၆) မွသိရွိရပါသည္။

(၁) ပ႐ုိတင္းဓါတ္ 25.4 % - 33.8 %
(၂) အဆီဓါတ္ 
44.5% - 56.3 %
(၃) ကာဘုိဟုိက္ဒ႐ုိတ္ဓါတ္ 6.0 % - 24.9 %
(၄) ဆူးခ႐ုိစ့္သၾကား 2.9 % - 6.4 %
(၅)
ေကာ္ဓါတ္ 0.9 % - 5.3 %
(၆) ပင္တုိဆင္ 2.2 % - 2.7 %
(၇) အမွ်င္ဓါတ္   
1.0 % - 1.9 %
(၈) ျပာဓါတ္   
1.8 % - 2.9 %
(၉) ကယ္လုိရီ 
၁၀၀ ဂရမ္ တြင္  ၅၆၄ K Cal

ေျမပဲဆံတြင္ ဗီတာမင္ ေအ၊ ဘီ(၁)၊ ဘီ(၂)၊ ဘီ(၆)၊ ဘီ(၁၂)၊ ဗီတာမင္စီ၊ ဗီတာမင္အီး၊ ဗီတာမင္ေက စသည္တုိ႔လည္း အမ်ဳိးအစားအလုိက္ ပါဝင္ေၾကာင္းသိ႐ွိရပါသည္။
ေျမပဲဆံတြင္ အာဟာရဓါတ္မ်ား အလြန္ျပည့္ဝသျဖင့္ က်န္းမာေရးကုိ အေထာက္အကူျပဳ ေစသည္။ ကမၻာ့ႏုိင္ငံအသီးသီးတြင္ အာဟာရတိုးတက္ေစရန္ ေျမပဲဆံကို နည္းမ်ဳိးစုံျဖင့္ ျပဳျပင္အသုံးျပဳ ၾကပါသည္။


ေျမပဲပင္၏မူရင္းေဒသ

ေျမပဲပင္၏မူရင္းေဒသအျဖစ္ ေတာင္အေမရိကတုိက္႐ွိ ဘရာဇီးလ္ႏုိင္ငံျဖစ္သည္ဟု အမ်ားက လက္ခံယူဆထားေၾကာင္းသိရပါသည္။ ထုိမွတဆင့္ အာဂ်င္တီးနားႏုိင္ငံ၊ ေျမာက္အေမရိကတုိက္ႏွင့္ တ႐ုတ္ျပည္တုိ႕သုိ႕ျပန္႕ႏွံခဲ့သည္။

 

စိုက္ပ်ဳိးေဒသျပန္႕ႏွံ႕ျခင္း

ေျမပဲကုိ ကမၻာ့အပူေလ်ာ့ပုိင္းႏွင့္ သမပုိင္းေဒသတုိ႔တြင္ အမ်ားအျပားစုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ ကမၻာေပၚတြင္ေျမပဲအမ်ားအျပား စုိက္ပ်ဳိးေသာေဒသမ်ားမွာ အိႏၵိယ၊ တ႐ုတ္၊အေနာက္အာဖရိက၊ ကြန္ဂုိ၊ ႏုိက္ဂ်ီးရီးယား၊ အေမရိကန္အေ႐ွ႕ေတာင္ပုိင္း စသည့္ေဒသမ်ားျဖစ္သည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ မေကြး၊ စစ္ကုိင္း၊ မႏၱေလး၊ ပဲခူး၊ ဧရာဝတီ၊ ႐ွမ္း၊ ကရင္၊ မြန္ စသည္ျဖင့္ ျပည္နယ္/တုိင္းမ်ား၌ စုိက္ပ်ဳိးျပီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ တနသၤာရီတုိ႕မွာ စုိက္ပ်ဳိးမွဳ အထူးနည္းပါးေလသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံတြင္ ေရွးကေျမပဲကုိ စုိက္ပ်ဳိးေလ့မ႐ွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ခရစ္ႏွစ္ ၁၈၈၅ ခုႏွစ္တြင္ မေကြးနယ္၌ ေျမပဲကုိ စ၍စုိက္သည္ဟု မွတ္တမ္း အခ်ဴိ႕က ဆုိပါသည္။ သုိ႕ရာတြင္ ႐ွမ္းျပည္နယ္၌ထုိထက္ေစာ၍ စုိက္ခဲ့ျပီဟုလည္းဆုိၾကပါသည္။

ႏွစ္အလုိက္ ေျမပဲစုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွဳကုိ ေလ့လာရာတြင္- ၁၉၉ဝ ျပည့္လြန္ႏွစ္ပုိင္းမွ ဒုတိယကမၻာစစ္မျဖစ္မီွအထိ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွဳသည္ သင့္သေလာက္ တုိးတက္မွဳ႐ွိသည္ကုိေတြ႕ရသည္။ ဒုတိယကမၻာစစ္ ဝန္းက်င္ကာလမ်ားတြင္ ထုတ္လုပ္မွဳ တန္႕သြားျပီး လြတ္လပ္ေရးရျပီးေနာက္ အ႐ွိန္ျပန္လည္ျမွင့္တက္ခဲ့သည္။ ၁၉၆ဝ-၆၁ ခုႏွစ္တြင္ စုိက္ဧက ၁.၁၈ သန္း အထိ႐ွိလာခဲ့သည္။

၁၉၆၁-၆၂ မွ ၁၉၇၅-၇၆ ခုႏွစ္ကာလထိ (၁၅) ႏွစ္အတြင္း စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွဳအ႐ွိန္ ထပ္မံျမွင့္ တင္လာခဲ့ျပီးေနာက္ ယင္းေနာက္ပုိင္းကာလ အ႐ွိန္တန္႕သြားခဲ႔သည္မွာ ၾကာျမင့္လာခဲ့ျပီ ျဖစ္သည္။ ယခုအခါ ဆီထြက္သီးႏွံမ်ား၏ စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္မွဳကုိ ျပန္လည္အ႐ွိန္ျမွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနခ်ိန္ျဖစ္ေၾကာင္း ႏွင့္ဆက္လက္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ရဦးမည္

ျဖစ္ေၾကာင္းေတြ႕႐ွိရပါသည္။


ၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည္႔ ရာသီဥတု၊ မုိး/ေဆာင္း ပင္ေထာင္ေျမပဲ

(က) မုိးေျမပဲ (ပင္ေထာင္)

မုိးေျမပဲ (ပင္ေထာင္) ကုိ မုိးတြင္းကာလ ဇြန္/ ဇူလုိင္တြင္ စုိက္ပ်ဳိးျပီး၊ ေဆာင္း ေျမပဲ (ပင္ေထာင္) ကုိစက္တင္ဘာႏွင့္ ေအာက္တုိဘာတုိ႕တြင္ စုိက္ပ်ဳိးၾကသည္။ မုိးေျမပဲ အတြက္ ေမလႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္း လစဥ္ပ်မ္းမွ်မုိး ၄ လက္မထက္ မနည္းမွ်တစြာလုိအပ္ ျပီး ယင္းကာလအတြင္း မုိးေရခ်ိန္ ၂ဝ လက္မမွ ၅ဝ လက္မအတြင္း မွ်တစြာလုိအပ္သည္။ အပင္သက္ ၂ဝ၊ ၄ဝ၊ ၇ဝ ႏွင့္ ၈ဝ ရက္သားမ်ားတြင္ အစုိဓါတ္ အထူးလုိအပ္ပါသည္။

(ခ)  မုိးေျမပဲ (ပင္ျပန႔္)

မုိးေရခ်ိန္ ၂၄ လက္မမွ ၅ဝ လက္မ အၾကား ေမလႏွင့္ ေအာက္တုိဘာလအတြင္း လစဥ္ ၄ လက္မထက္မနည္း မွ်တစြာလုိအပ္ပါသည္။ ပင္သက္ ၃ဝ၊ ၆ဝ၊ ၉ဝ၊ ၁၂ဝ ရက္သား မ်ားတြင္ အစုိဓါတ္အထူးလုိအပ္ပါသည္။ အပင္ျဖစ္ထြန္းစဥ္ ပွ်မ္းမွ်အပူခ်ိန္ ဖာရင္ဟုိက္ ၇၂ ဒီဂရီလုိအပ္သည္။စားသုံးနည္းမ်ား

ေျမပဲကုိ အဓိကအားျဖင့္ စားသုံးဆီ ႀကိတ္ခြဲထုတ္လုပ္စားသုံးခဲ့ၾကသည္။ အဆင့္ျမင့္ လူႀကိဳက္မ်ား သည့္ဆီျဖစ္သည္။ ေျမပဲေလွာ္၊ ေျမပဲယုိႏွင့္ အျခား မုန္႔ပဲသြားရည္စာမ်ားအျဖစ္ပါ စားသုံးမွဳျပဳၾက သည္။ ေျမပဲကုိ ဟင္းရြက္ဆီအျဖစ္ အဓိကအသုံးျပဳရန္ စုိက္ပ်ဳိးၾကေသာ္လည္း ကမၻာ့ကုန္သြယ္ေရးတြင္ အစား အစာသီးႏွံ (Food Crop) အျဖစ္ ေျမပဲ၏အေရးပါမွဳသည္ တုိးတက္လာလွ်က္ ႐ွိသည္။ ေျမပဲဆံတြင္ အစာေျခခ်က္ ႏုိင္ေသာ ပ႐ုိတင္းဓါတ္ပါဝင္မွဳ မ်ားျပားသျဖင့္လည္းေကာင္း၊ ေျမပဲဆံ၏ျပဳျပင္ျပီး အရသာ မွာထူးကဲမွဳ႐ွိ၍လည္းေကာင္း လူႀကဳိက္မ်ားလ်က္ လူတုိ႕၏ စားသုံးသီးႏွံ အျဖစ္ ေရာင္းဝယ္အသုံးျပဳမွဳ မ်ား တုိးတက္လာလ်က္ရွိေလသည္။

Login Register

Login
Register

Products

black_eyed_pea
black_eyed_pea_1
black_eyed_pea_2
black_matpe
bocate
butter_beans
butter_beans_1
butter_beans_2
chick_peas
chick_peas_1
dry_urad
lentil
lentil_1
lentil_2
lima_bean
maung
maung_1
maung_3
maung_4
maung_5
pegyi
peyin
peyin_1
pigeon
pigeon_1
pigeon_3
red_kidney
red_kidney_1
sesame_seeds
sesame_seeds_1
sesame_seeds_black
soya
sultani
sultanipya
urad_1
white_lentils
beans

Who is Online ?

We have 25 guests online