Skip to Menu Skip to Content Skip to Footer

Soya Bean

ပဲပုပ္

ပဲပုပ္၏အမည္ကုိ ေအာက္ပါအတုိင္း ေခၚေဝၚေၾကာင္းသိရပါသည္။

(က) သီးႏွံအမည္
-    ပဲပုပ္
(ခ) 
ေဒသအေခၚအေဝၚ -    ပဲပုပ္၊ ပဲပုပ္ေစ့၊ ပဲပုပ္ပဲ
(ဂ)
အဂၤလိပ္အမည္    
-    SOYA BEAN, SOY BEAN,MYANMAR SOYA BEAN
(ဃ) ရုကၡေဗဒအမည္ -    GLYCINE MAXL.SOJAMAX
(င)
အမ်ဳိးအႏြယ္အမည္ -    LEGUMINOSAE

ပဲ၏ပုံသ႑ာန္၊ အရြယ္အစားႏွင့္ အေရာင္အဆင္း

ပဲပုပ္အေစ့၏ပုံသ႑ာန္မွာ အလုံးအဝုိင္းျဖစ္ပါသည္။ အလုံးအရြယ္အစားအႀကီးအေသးရွိသည္။ ျမန္မာပဲပုပ္ေစ့၏ အတုိင္းအတာမွာ ပွ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အလ်ား ၆.၅ မွ ၇.၈ မီလီမီတာ အထိရွိတတ္ ပါသည္။ အထူူမွာ ၃.၉၇ မွ ၅.၃ဝ မီလီမီတာအထိ ရွိတတ္ပါသည္။ ပဲပုပ္ေစ့ ၁ဝဝ ၏အေလးခ်ိန္မွာ ပွ်မ္းမွ် ၁၂.ဝ၇ ဂရမ္ဝန္းက်င္ရွိပါသည္။
ပဲပုပ္ေစ့အေရာင္သည္ အဝါ၊ အစိမ္း၊ အၫဳိ၊ အနက္စသည္ျဖင့္ အေရာင္သန္႕၊ ႏွစ္ေရာင္ေရာ၊ အေရာင္စုံေရာ စသည္ျဖင့္ ေတြ႕ရပါသည္။


အသီး၏ ပုံသ႑ာန္ႏွင့္အရြယ္အစား

ပဲပုပ္သီးေတာင့္တြင္ အေစ့ (၂) ေစ့မွ (၆) ေစ့အထိ ပါရွိတတ္ျပီး၊ သီးေတာင့္အရွည္သည္ (၂) မွ (၇) စင္တီမီတာအတြင္းရွိတတ္သည္။ သီးေတာင့္မ်ားအေပၚတြင္ အျဖဴေရာင္အေမႊးႏုေလးမ်ား ထူထပ္ စြာဖုံးအုပ္လွ်က္ရွိသည္ကုိေတြ႔ရသည္။ အေမႊးမရွိေသာမ်ဳိးမ်ားလည္းရွိသည္။


ပဲပုပ္္တြင္ပါဝင္ေသာ အဟာရဓါတ္မ်ား

ပဲပုပ္တြင္ပါဝင္ေသာ အာဟာရဓါတ္မ်ားမွာ ေအာက္ပါအတုိင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

(၁) ေရေငြ႕ဓါတ္ အစုိဓါတ္ ၅.ဝ – ၉.၄  %
(၂) အသားဓါတ္   
၃ဝ   - ၄၆   %
(၃) 
အဆီဓါတ္                 
၁၂  - ၂၄   %
(၄) 
အမွ်င္ဓါတ္     
၂.၈  - ၆.၃  %
(၅)  
ျပာဓါတ္ ၃.၃  - ၆.၄  %

ပဲပုပ္၏မူရင္းေဒသ (ORIGIN)

ပဲပုပ္၏မူရင္းကုိ အမ်ဳိးမ်ဳိးဆန္းစစ္ေျပာဆုိခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ျပည္မွ အပင္မ်ားမွတ္တမ္းစာအုပ္တြင္ တ႐ုတ္ျပည္ယဥ္ေက်းမွဳ၏ အဓိကသီးႏွံ (၅) မ်ဳိးတြင္ ပဲပုပ္ပါဝင္ေနသည္ကုိ သိရွိခဲ့ၾကသည္။ တ႐ုတ္ ျပည္တြင္ေရွးက ပဲပုပ္ကုိ အခမ္းအနားျဖင့္ လယ္ထြန္မဂၤလာျပဳလုပ္သကဲ့သုိ႔ စုိက္ပ်ဳိးခဲ့ၾကသည္ဟု ဆုိသည္။


စုိက္ပ်ဳိးေဒသပ်ံ႕ႏွံ႕ျခင္း (DISTRIBUTION)

ပဲပုပ္သည္ တ႐ုတ္ျပည္ေျမာက္ပုိင္းမွ ကုိးရီးယားသုိ႔လည္းေကာင္း၊ ထုိမွတဆင့္ ဂ်ပန္သို႔ ဘီစီ ၂ ရာစုႏွင့္ ေအဒီ ၁ ရာစုအၾကားတြင္ ေရာက္ရွိပ်ံ႕ႏွံခဲ့သည္ဟု ဆုိၾကသည္။ ႐ုရွဂ်ပန္ စစ္ျဖစ္ေသာအခါ ပဲပုပ္သည္ ဥေရာပသုိ႕ပ်ံ႕ႏွံျပီး ယင္းသီးႏွံကုိ အႀကီးအက်ယ္ စိတ္ဝင္စားျခင္းခံရသည္ဟု ဆိုၾကသည္။ ျမန္မာႏုိင္ငံ တြင္လည္း ေရွးမဆြကပင္ ရွမ္းျပည္နယ္၏ စားသုံးကုန္ျဖစ္ခဲ့သျဖင့္ ရွမ္းပဲပုပ္ ဟုပင္ ယခုတုိင္ ေျပာစမွတ္ျပဳၾကသည္။ ရွမ္းမ်ားႏွင့္ အထက္အညာေနသူမ်ားသည္ ပဲပုပ္ကုိအလြန္ ႀကဳိက္ႏွစ္သက္ၾကသည္။ ေဒသပ်႕ံႏွံ႕ရာတြင္ ယခုအခါက်ယ္ျပန္႔လာျပီး အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု၊ ကေနဒါ စသည္တုိ႕ပင္လွ်င္ အမ်ားအျပား စုိက္ပ်ဳိးထုတ္လုပ္လွ်က္ရွိသည္။ၾကဳိက္ႏွစ္သက္သည္႔ ရာသီဥတု၊ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ကာလႏွင့္ (၁)    အပူခ်ိန္ ၂ဝ – ၄ဝ ဒီဂရီ (စင္တီဂရိတ္) အၾကား၊ (၂)    မုိးရြာသြန္းမွဳ- မုိးေရခ်န္လက္မ - ၃ဝ ႏွင့္ ၄ဝ ၾကား၊ စုိက္ပ်ဳိးသည့္ကာလ


-    ေမလ၊ ဇြန္လ (ကုန္းျမင့္ပုိင္း) ေတာင္ေပၚေဒသမ်ား
-    ၾသဂုတ္လ၊ စက္တင္ဘာလ၊ (ေျမျပန္႔ပုိင္း)
-    စက္တင္ဘာ၊ ေအာက္တုိဘာ၊ (ေျမႏုကြၽန္းမ်ား)


ရိတ္သိမ္းသည့္ကာလ

-    စက္တင္ဘာလမွ ေအာက္တုိဘာလ (ကုန္းျမင့္ပုိင္း)
-    ဒီဇင္ဘာလမွ ဇန္နဝါရီလ (ေျမျပန္႔ပုိင္း)

စားသုံးနည္းမ်ား

ပဲပုပ္သည္  ပဲမ်ဳိးစုံသီးႏွံမ်ားအနက္ ပ႐ုိတင္းေခၚ အသားဓါတ္ႏွင့္ ဆီပါဝင္မွဳရာခုိင္ႏွဳန္း အမ်ားဆုံးသီးႏွံျဖစ္သည္။ ပဲပုပ္အမ်ဳိးအစားကုိလုိက္၍ ပ႐ုိတင္း ၃ဝ % မွ ၄၆ %၊ ဆီဓါတ္ ၁၂ % မွ ၂၄ % ထိပါဝင္သည္ကုိေတြ႕ရသည္။ လူတုိ႕က်န္းမာေရးအတြက္ လုိအပ္သည့္ အမီႏုိအက္စစ္မ်ားႏွင့္ ဗုိက္တာမင္ဘီဓါတ္ပါဝင္သည္။ ပဲပုပ္တြင္ပါဝင္သည့္ ပ႐ုိတင္းဓါတ္သည္ အျခားအသား၊ ၾကက္ဥ၊ ႏြားႏုိ႕တုိ႔တြင္ပါဝင္သည့္ ပ႐ုိတင္းဓါတ္ႏွင့္ တူညီေၾကာင္းသိရသည္။

ပဲပုပ္ဆီသည္ ကမၻာ့ေစ်းကြက္တြင္ ထင္ရွားသည့္ ဟင္းသီးဟင္းရြက္ဆီတစ္မ်ဳိးျဖစ္သည္။ ပဲပုပ္ဆီကုိ စားသုံးဆီအျဖစ္သာမက စက္မွဳကုန္ထုတ္ပစၥည္းမ်ားျဖစ္သည့္ ပုိးသတ္ေဆး၊ ဆပ္ျပာ၊  အိမ္ သုတ္ေဆး၊ ပုံႏွိပ္မွင္၊ ေဆးဝါးထုတ္လုပ္မွဳလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အသုံးျပဳပါသည္။ ပဲပုပ္အမွဳန္႕ကုိ မုန္႕မ်ဳိးစုံ ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ ပဲႏုိ႕ျပဳလုပ္ရာတြင္လည္းေကာင္း၊ အသားတုျပဳလုပ္ရာတြင္ လည္းေကာင္း၊ အသုံးျပဳပါသည္။ ပဲပင္ေပါက္၊ ပဲငံျပာရည္၊ ပဲပုပ္ေစ့ေလွာ္၊ ပဲပုပ္ေျခာက္ျပား၊ ပဲငပိ၊ တုိ႕ဟူးအစရွိသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ က်ယ္ျပန္႕စြာ အသုံးျပဳပါသည္။ ဆီထုတ္ျပီး ပဲပုပ္ေျခာက္ကုိ တိရိစၧာန္အစာအျဖစ္ အသုံးျပဳပါသည္။

လူတုိ႕၏က်န္းမာေရးအတြက္ အာဟာရလုိအပ္သည္။ အာဟာရဖြ႕ံျဖဳိးရန္အတြက္ ပ႐ုိတင္းေခၚ အသားဓါတ္၊ ကာဗုိဟုိက္ဒရိတ္ေခၚကစီဓါတ္၊ ဖက္ေခၚအဆီဓါတ္၊ ဗုိက္တာမင္မ်ားႏွင့္ မင္နရယ္ေခၚ သတၱဳဓါတ္မ်ား အခ်ဳိးအစားအလုိက္ လုိအပ္သည္။ ပဲႏုိ႔ရည္တြင္ ပ႐ုိတင္းဓါတ္အျပည့္အဝရွိပါသည္။ ပဲႏုိ႕ရည္ျပဳလုပ္ရာတြင္ မိသားစုအေနျဖင့္ လြယ္ကူသည္။ ပဲပုပ္ကုိ တစ္ညမွ် ေရစိမ္ျပီး ပြလာေသာအခါ အခြံခြၽတ္၍ သစ္သီးေဖ်ာ္စက္ထဲသုိ႕ ပဲပုပ္ ႏုိ႔ဆီ(၁) ဘူး၊ ေရ (၆ဝဝ) စီစီ ထည့္၍ ၃/၄ မိနစ္ေမႊလွ်င္ ေၾကမွဳန္႕သြားမည္။ ေရရွိပဲပတ္ေရကုိ ပိတ္ပါးျဖင့္စစ္၍ ရရွိေရကုိ ေရ (၅ဝဝ)စီစီခန္႕ ထပ္ေရာ၍ ပြက္ပြက္ ဆူသည္အထိ က်ဳိခ်က္ရသည္။ အျမဳပ္မ်ားကုိ ဖယ္ပစ္ပါ။ ယင္းသို႕ျပဳလုပ္ရာတြင္ ေရ (၅ဝဝ) စီစီ (၃) ႀကိမ္ထည့္ျပီး လုိအပ္သည့္ အျပစ္အက်ဲ ရရွိပါက ႏုိ႕ရည္ရေပျပီ၊ ႏုိ႔ရည္သည္ ပဲစိမ္းနံ႕အနည္းငယ္ရွိ၍ ႀကဳိက္ရာ မုိင္လုိ၊ေကာ္ဖီစသည္တုိ႕ျဖင့္ ေရာေသာက္က အနံ႕ေပ်ာက္သည္။ ပဲႏုိ႔ရည္ကုိအိမ္တြင္ ကုိယ္တုိင္ ျပဳလုပ္က စားစရိတ္ သက္သာျပီး လပ္ဆပ္စြာစားသုံးႏုိင္သည္။

Login Register

Login
Register

Products

black_eyed_pea
black_eyed_pea_1
black_eyed_pea_2
black_matpe
bocate
butter_beans
butter_beans_1
butter_beans_2
chick_peas
chick_peas_1
dry_urad
lentil
lentil_1
lentil_2
lima_bean
maung
maung_1
maung_3
maung_4
maung_5
pegyi
peyin
peyin_1
pigeon
pigeon_1
pigeon_3
red_kidney
red_kidney_1
sesame_seeds
sesame_seeds_1
sesame_seeds_black
soya
sultani
sultanipya
urad_1
white_lentils
beans

Who is Online ?

We have 8 guests online